MALAWI: Dish-Restaurant

Chez Maky's restaurant  in Blantyre, Malawi. 4/7/2009. ©Vanessa Vick

Chez Maky's restaurant in Blantyre, Malawi. 4/7/2009. ©Vanessa Vick